SPONSOR ADS

Friday, 13 September 2019

BINSACHIVALAY NI EXAM NA MATE IMPORTANT VIDEO.

BINSACHIVALAY NI EXAM NA MATE IMPORTANT VIDEOBinsachivalay NI exam apva mate je UMEDVAR from bharya se Teva Loko jarur aa video juo and KHASH exam mate jaruri MAHITI aa video mathi tamne Mali jase ek var jarur thi aa video juo and tmara mitro ne jarur thi share karo and jaruriyat lokone madad rup Bano.


BINSACHIVALAY NI AVNARI EXAM MATE 100% IMP.

Je mitro binsachivalay NI exam NI taiyari karta hoy Teva mitro khas ekbar as video ne juo aa video dwara tamne maths pasi sambandho koyda na je question hoy se teni short rite khubaj saras rite samjavel se mate ekbar as site NI mulakat jarur thi lo

Mitro as uprant Bija pan Anek general knowledge na questions mukvama avya se je tamne as video sivay bike Koopman jagya ye JOVA malse nahi rethink binsachivalay NI exam apta darek mitro as site par jaine ekbar jarur thi juo khubaj saras MAHITI mukvama avel se.